Sodium sulfate (Na2SO4)

From Epilepsy Naturapedia
Jump to: navigation, search

Synonymns for Sodium sulfate (Na2SO4)

Patent Medicines and Medicines with Multiple Ingredients that include Sodium sulfate (Na2SO4)

Pharmaceutical Information

Chemical Constituents

Evidence or the Use of Sodium sulfate (Na2SO4) in the Treatment of Epilepesy

Basic Science

Animal Studies

Cohort, Case-Control and Non-Randomized Trials

Randomized Controlled Trials

Meta-Analysis

1st Five Results: pubmed search

Jing Wang, Hai-Jun Zhang, Shu-Geng Wu, Guang-Hai Qi, Li Xu, Jing Wang
Dietary chloride levels affect performance and eggshell quality of laying hens by substitution of sodium sulfate for sodium chloride.
Poult. Sci.: 2020, 99(2);966-973
[PubMed:32036988] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Dong Wang, Wenqiao Meng, Yunna Lei, Chunxu Li, Jiaji Cheng, Wenjuan Qu, Guohui Wang, Meng Zhang, Shaoxiang Li
The Novel Strategy for Increasing the Efficiency and Yield of the Bipolar Membrane Electrodialysis by the Double Conjugate Salts Stress.
Polymers (Basel): 2020, 12(2);
[PubMed:32033418] [WorldCat.org] [DOI] (I e)

Guanmeng Li, Xiaoli Wang, Bo Han, Weifeng Zhang, Shuyan Qi, Yan Zhang, Jiakang Qiu, Peng Gao, Shaoshi Guo, Run Long, Zhenquan Tan, Xue-Zhi Song, Nan Liu
##Title##
J Phys Chem Lett: 2020, 11(4);1570-1577
[PubMed:32013437] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Xianwen Zhang, Qin Zhang, Bin Xu, Xiaoqiang Liu, Kaiming Zhang, Guangyin Fan, Weidong Jiang
##Title##
ACS Appl Mater Interfaces: 2020;
[PubMed:32003960] [WorldCat.org] [DOI] (I a)

Bo Xu, Yaolin Yi
Use of ladle furnace slag containing heavy metals as a binding material in civil engineering.
Sci. Total Environ.: 2020, 705;135854
[PubMed:31972921] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Safety

Allergies

Side Effect and Warnings

Pregnancy and Breastfeeding

Adverse Effects