Rhododendron molle

From Epilepsy Naturapedia
Jump to: navigation, search

Synonymns for Rhododendron molle

Patent Medicines and Medicines with Multiple Ingredients that include Rhododendron molle

Pharmaceutical Information

Chemical Constituents

Evidence or the Use of Rhododendron molle in the Treatment of Epilepesy

Basic Science

Animal Studies

Cohort, Case-Control and Non-Randomized Trials

Randomized Controlled Trials

Meta-Analysis

1st Five Results: pubmed search

Jin Zhang, Jian Liu, Liang Fang Dai, Hong Yi Zhang, Min Na Chen, Xian Feng Cai, Jian Kun Xie, Xiang Dong Luo
Unlocking the potential antioxidant and anti-inflammatory activities of Rhododendron molle G. Don.
Pak J Pharm Sci: 2019, 32(5(Special));2375-2383
[PubMed:31894021] [WorldCat.org] (I p)

Ji-Quan Zhang, Chun-Cao Zhao, Qing-Yun Yang, Shuang Liang, Fei Wu, Bing-Liang Ma, Yi Feng
Pharmacokinetics, bioavailability and tissue distribution studies of rhodojaponin III in mice using QTRAP LC-MS/MS.
Biomed. Chromatogr.: 2019, 33(11);e4649
[PubMed:31301694] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Yue Qiu, Junfei Zhou, Hanqi Zhang, Haofeng Zhou, Hui Tang, Chuntao Lei, Chen Ye, Chaoqun You, Yu Chen, Yumei Wang, Jing Xiong, Hua Su, Guangmin Yao, Chun Zhang
Rhodojaponin II attenuates kidney injury by regulating TGF-β1/Smad pathway in mice with adriamycin nephropathy.
J Ethnopharmacol: 2019, 243;112078
[PubMed:31301369] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Shuzhen Wang, Zhiliang Li, Xudong Guo, Yuanping Fang, Jun Xiang, Weibin Jin
##Title##
Breed. Sci.: 2018, 68(5);536-544
[PubMed:30697114] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Taiqiang Li, Xiongfang Liu, Zhenghong Li, Youming Wan, Xiuxian Liu, Hong Ma
##Title##
Appl Plant Sci: 2018, 6(6);e01162
[PubMed:30131904] [WorldCat.org] [DOI] (P e)

Safety

Allergies

Side Effect and Warnings

Pregnancy and Breastfeeding

Adverse Effects