Pheretima aspergillum

From Epilepsy Naturapedia
Jump to: navigation, search

Synonymns for Pheretima aspergillum

Patent Medicines and Medicines with Multiple Ingredients that include Pheretima aspergillum

Pharmaceutical Information

Chemical Constituents

Evidence or the Use of Pheretima aspergillum in the Treatment of Epilepesy

Basic Science

Animal Studies

Cohort, Case-Control and Non-Randomized Trials

Randomized Controlled Trials

Meta-Analysis

1st Five Results: pubmed search

Jianhua Cao, Yahui Duan, Yanzhi Liu, Haixia Liu, Chunhong Wei, Jiang Wang, Xuemei Qin, Xuwen Wang, Zhenyu Li
Metabolomics coupled with SystemsDock reveal the protective effect and the potential active components of Naozhenning granule against traumatic brain injury.
J Ethnopharmacol: 2020, 246;112247
[PubMed:31542470] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Qingxin Shi, Xuanyuan Wang, Junyi Liu, Xingliang Xiang, Mingwu Su, Rongzeng Huang, Chengwu Song
##Title##
Iran J Pharm Res: 2019, 18(2);867-876
[PubMed:31531069] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Pei-Chen Huang, Marthandam Asokan Shibu, Chia-Hua Kuo, Chien-Kuo Han, Yueh-Sheng Chen, Feng-Yueh Lo, Heng Li, Vijaya Padma Viswanadha, Chao-Hung Lai, Xudong Li, Chih-Yang Huang
Pheretima aspergillum extract attenuates high-KCl-induced mitochondrial injury and pro-fibrotic events in cardiomyoblast cells.
Environ. Toxicol.: 2019, 34(8);921-927
[PubMed:31066208] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Hong-Shuang Dong, Jing-Xian Zhang, Qing Hu, Yan-Chun Wang, Jian Sun, Su Zhang, Hong Yu, Rui Feng, Xiu-Hong Mao, Shen Ji
[Study on proteins in Guangdilong by nano LC/orbitrap fusion lumos HR-MS].
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi: 2019, 44(2);324-331
[PubMed:30989953] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Jie Sun, Fang Tian, Ying Zhang, Menghua Wu, Runqian Mao, Zhiyong Le, Dongjin Xu, Hui Cao, Zhiguo Ma
##Title##
Int J Anal Chem: 2019, 2019;4531092
[PubMed:30728838] [WorldCat.org] [DOI] (P e)

Safety

Allergies

Side Effect and Warnings

Pregnancy and Breastfeeding

Adverse Effects